Clubgedachte

De belangrijkste clubgedachte van ATIK is: “Fairplay”. Alle leden en coaches van ATIK verplichten zich tegenover de vereniging om deze gedachte uit te dragen.

Spelerspas

Met ingang van 1 september 2016 is elke speler/ speelster in Nederland verplicht in het bezit te zijn van een digitale spelerspas welke is uitgegeven door de KNVB. De digitale spelerspas maakt het mogelijk om de identiteit van de speler/ speelster vast te stellen. De leden van ATIK zijn verplicht de spelerspas te tonen zodra hierom wordt verzocht. Het is de leden van ATIK niet toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden namens de vereniging zonder geldige spelerspas.

Contributie

Alle Leden van ATIK zijn verplicht hun contributie tijdig en op de wijze zoals op het aanmeldingsformulier is aangegeven aan de vereniging te voldoen. Indien de contributie niet wordt voldaan op de door de vereniging voorgeschreven wijze, zal het bestuur overgaan tot royering van het lidmaatschap van betreffende lid.

Het lidmaatschap voor het zaalvoetbalseizoen is van 01-08-2022 t/m 01-06-2023. Tussentijd opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Tuchtzaken

Alle door de KNVB of door de vereniging opgelegde sancties zoals geld boetes t.a.v. overtredingen, wangedrag, het niet kunnen tonen van de spelerspas, wordt toegeschreven aan een desbetreffend lid van ATIK.

Indien de door de KNVB of de vereniging opgelegde boetes niet binnen de hiertoe door de KNVB gestelde termijn aan de penningmeester van ATIK zijn voldaan, wordt het desbetreffende lid van ATIK geschorst en zal de spelerspas door het bestuur worden geblokkeerd waardoor het desbetreffende lid niet meer speelgerechtigd is.

Alle door de KNVB of de vereniging opgelegde geldboetes t.a.v. overtredingen, wangedrag, niet op komen dagen etc. toegeschreven aan het team welke uitkomt voor ATIK, worden in rekening gebracht bij het desbetreffende team.

Het bestuur van ATIK is gerechtigd om indien er aan een individueel lid van ATIK en/of aan een team welke uitkomt voor ATIK door de KNVB, één of meerdere boetes worden naast het opleggen van een schorsing gerechtigd tot royering van het lidmaatschap van de betrokken leden.

Sponsoren